Daftar Dosen PA
     
  Nama Dosen PA : Dr. Suyoto, S.Kar., M.Hum  
  NIP Dosen PA : 19600702 198903 1 002  
  DATA MAHASISWA PA  
 
No Nama Mahasiswa NIM
1 Riza Indri Hapsari 17111101
2 Novi Suprianto 17111103
3 Ayu Probo Ndari 17111105
4 Gutami Hayu Pangastuti 17111102
5 Ihsan Bayu Indratno 15111114
6 Qohar Tri Atmojo 18111145
7 Roy Wicaksono 18111144
8 Rangga Pramudya 18111146
9 Rika Mustikaningtyas 18111142
10 Soni Kurniawan 15111175
11 Putra Gunawan 17111106
12 Putra Gunawan 17111106
13 Putra Gunawan 17111106
14 Putra Gunawan 17111106
15 Fitri Lestari 18111143
 
  Cetak