Daftar Dosen PA
     
  Nama Dosen PA : Waluyo, S.Kar., M.Sn.  
  NIP Dosen PA : 19620821 198712 1 001  
  DATA MAHASISWA PA  
 
No Nama Mahasiswa NIM
1 Lia Tri Lestari 17111157
2 Yuli Widan santoso 16111142
3 Untung Santika Aji 17111155
4 Ranggiel Meladiana Putri 18111109
5 Regyta Cahyani 17111156
6 Niken Dyah Hayu Pratiwi 18111108
7 Alex Krisnando Hendiasto 14111159
8 Rieko Daryanto 18111111
9 Merak Badra Waharuyung 18111106
10 Rieke Dwiki Febiyanto 18111110
11 Arga Ari Pradana 18111107
12 Gading Edityo Pambudi 14111115
13 Gading Edityo Pambudi 14111115
 
  Cetak