Daftar Dosen PA
     
  Nama Dosen PA : Hadi Boediono, S.Kar., M.Sn  
  NIP Dosen PA : 19630323 198312 1 001  
  DATA MAHASISWA PA  
 
No Nama Mahasiswa NIM
1 Bandoro Pulung Sadewo 17111167
2 Anwar Fajar Shidiq 17111170
3 Seno Aji Prastyo 17111168
4 Fajar Putri Kuncoro 15111123
5 Rival Sandhika Hermawan 18111198
6 Mei Dwi Utomo 10111148
7 Fonta Nandya Eka Putri 18111195
8 Dimas Dwi Saputra 18111199
9 Firnandius Fauzie Wijaya 18111197
 
  Cetak