Daftar Dosen PA
     
  Nama Dosen PA : Dr I Nyoman Sukerna, S.Kar., M.Hum  
  NIP Dosen PA : 19620306 198303 1 002  
  DATA MAHASISWA PA  
 
No Nama Mahasiswa NIM
1 Nanda Yudhea Putri 17111136
2 Ryan Kurnia Aji 17111133
3 Aulia Pangesti 18111102
4 Lintang Rencono 18111105
5 Anggara Adhi Syahputra 18111101
6 Dwiki Akhsan Muzaki 18111103
7 Dian Munashiroh 17111134
 
  Cetak