Daftar Dosen PA
     
  Nama Dosen PA : Dr. Suyoto, S.Kar., M.Hum  
  NIP Dosen PA : 19600702 198903 1 002  
  DATA MAHASISWA PA  
 
No Nama Mahasiswa NIM
1 Fitri Lestari 18111143
2 Qohar Tri Atmojo 18111145
3 Rangga Pramudya 18111146
4 Rika Mustikaningtyas 18111142
5 Roy Wicaksono 18111144
6 Ayu Probo Ndari 17111105
7 Gutami Hayu Pangastuti 17111102
8 Intan Ayu Pratiwi 17111108
9 Nanda Nurseto 17111107
10 Novi Suprianto 17111103
11 Putik Sekarsari 17111104
12 Putra Gunawan 17111106
13 Riza Indri Hapsari 17111101
14 Annisa Septiasari 16111147
15 Destrian Cahyaningrum 16111150
16 Rosyid Akbar Fimtihanie 16111149
17 Vella Rusdiana 16111148
18 Ihsan Bayu Indratno 15111114
19 Rindhi Apriliyani 15111178
20 Septian Dama Ibnu Na'im 15111118
21 Soni Kurniawan 15111175
22 Iga Wahyu Cita Dewi 08111128
23 Prehatin Suryono 08111127
 
  Cetak