Daftar Dosen PA
     
  Nama Dosen PA : Hadi Boediono, S.Kar., M.Sn  
  NIP Dosen PA : 19630323 198312 1 001  
  DATA MAHASISWA PA  
 
No Nama Mahasiswa NIM
1 Dimas Dwi Saputra 18111199
2 Firnandius Fauzie Wijaya 18111197
3 Fonta Nandya Eka Putri 18111195
4 Nathanael Aditya Pratama 18111196
5 Rival Sandhika Hermawan 18111198
6 Anwar Fajar Shidiq 17111170
7 Bandoro Pulung Sadewo 17111167
8 Seno Aji Prastyo 17111168
9 Trisna Bayu Wisnugraha 17111169
10 Ema Mega Mustika 15111129
11 Fajar Putri Kuncoro 15111123
12 Suratno 15111142
13 Arief Setyana 13111111
14 Arum Sukmawati 13111107
15 Yuli Purnomo Sary 13111110
16 Iswahyudi 12111121
17 Broto Setyono 11111201
18 Agung Arip Wibowo 10111150
19 Dyah Ratna Yunita Sari 10111147
20 Gigih Ari Seno 10111149
21 Mei Dwi Utomo 10111148
22 Wahyu Diastana 10111151
23 Ari Wahyudi 04111109
24 Mokhamad Furqon 03111144
 
  Cetak