MAHASISWA LULUS TEPAT WAKTU
PRODI TEATER
TAHUN : 2020
 
No NIM Nama Mahasiswa Tgl. Lulus SKS K IPK Th. Masuk Lama Studi Dosen PA
1 15124101 Sanji Bagus Gumelar 2020-08-31 147 3,30 2015 5 Th. Dr. I Nyoman Murtana, S.Kar., M.Hum
2 15124113 Devi Tri Wahyuni 2020-12-30 146 3,32 2015 5 Th. Drs. YB. Rahno Triyogo, M.Hum.
3 16124108 Anis Kartika Sari 2020-07-24 145 3,53 2016 4 Th. Akhyar Makaf, S.Sn., M.Sn